خوردن کلوچه خرمایی زاهدان موجب درمان بیماری های گوارشی می شود

در برخی از کلوچه خرمایی زاهدان نسبت به نمونه های شاهد بهبود قابل توجهی در میزان خاکستر مشاهده نشد، اگرچه مقدار قابل توجهی خاکستر در پودر دانه خرما به ویژه فرد مشاهده شد.

این ممکن است به دلیل افزودن مقادیر کمتر پودر دانه خرما در کلوچه خرمایی زاهدان باشد که منجر به عدم تفاوت معنی داری در محتوای خاکستر بین نمونه های شاهد و کامپوزیت می شود.

محتوای خاکستر بالا نشان دهنده محتوای مواد معدنی بالا است. دانه‌های خرما غنی از مواد معدنی هستند و در مطالعه قبلی محتوای معدنی بهبود یافته در محصولات نانوایی کامپوزیت مشاهده شد.

بنابراین، افزودن مقادیر بالاتر پودر دانه خرما ممکن است باعث افزایش محتوای خاکستر و در نتیجه محتوای مواد معدنی در کلوچه خرمایی زاهدان شود.

نتایج محتوای چربی در جدول 4، هنگامی که با توجه به نوع آرد مورد استفاده بررسی می‌شود، نشان می‌دهد که هم برای کوکی‌های کنترل و هم برای کوکی‌های مرکب، کوکی‌های WF دارای محتوای چربی کمتری نسبت به کوکی‌های WW در هر دو دما بودند.

افزودن DSP به تفاوت معنی‌داری بین کنترل‌ها و کلوچه خرمایی زاهدان منجر نشد. هنگام بررسی اثر دمای پخت، هیچ تفاوت معنی‌داری برای کنترل و کوکی‌های مرکب مشاهده نشد. با توجه به اثر رقم DSP، تفاوت معنی داری در هیچ یک از ترکیبات دمای آرد مشاهده نشد.

مراحل مختلف تهیه کوکی، خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات مختلف آرد از جمله چربی موجود در فرمول خمیر کوکی را تغییر می دهد. علاوه بر این، محتوای چربی در واریته های مختلف دانه خرما باعث ایجاد سطوح متفاوت چربی در محصول نهایی می شود. چربی تعدادی از مزایای را برای بهبود کیفیت فیزیکی و بافتی کوکی ها فراهم می کند.

ترکیب هسته خرما به شکل پودر در سطوح مختلف در کلوچه‌ها باعث ایجاد محتوای چربی مشابه می‌شود و این را می‌توان به میزان بالای چربی موجود در روغن و آرد مصرفی نسبت داد (تقریباً 96 درصد از کل محتوای چربی را تشکیل می‌دهد.

کوکی ها که محتوای چربی حاصل از پودر دانه خرما را می پوشاند. همین امر تفاوت ناچیز در محتوای پروتئین کلوچه ها را توضیح می دهد، جایی که محتوای پروتئین عمدتاً از مقدار بالای پروتئین موجود در گندم کامل و آرد گندم سفید ناشی می شود.